Welkom! Bij Het Gooi Bevrijd!!
3 tot 6 mei 2019

 

www.ktr.nl/

Doel

Het instandhouden van militaire voer- , vaar-  en/of vliegtuigen – verder te noemen:     voertuigen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog (negentienhonderdnegenendertig tot     en met negentienhonderdvijfenveertig) gebruikt en/of gefabriceerd zijn, meer in het     bijzonder het instandhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische     aspecten en achtergronden alsmede het voor toekomstige generaties bewaren van de    herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog.